Solorz-Żak sprzedał część akcji ATM Grupy

ATM Grupa poinformowała, że otrzymała dzisiaj zawiadomienie od Zygmunta Solorza-Żaka o zbyciu przez niego 9 stycznia 4.530.020 akcji spółki.

Solorz-Żak sprzedał własne akcje ATM Grupy, pozostawiając tylko te, które posiada przez Karswell Ltd. (podmiot od niego zależny). Biznesmenowi pozostało 11,81% udziału w kapitale zakładowym ATM Grupy.

Przed transakcją Zygmunt Solorz-Żak posiadał łącznie 14.688.000 akcji ATM Grupy, stanowiących 17,08% udziału w kapitale zakładowym, reprezentujących 14.688.000 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowi 13,48% ogólnej liczby głosów w spółce, w tym:
akcje posiadane bezpośrednio przez niego: 4.530.020 akcji zdematerializowanych spółki stanowiących 5,27% udziału w kapitale zakładowym, reprezentujących 4.530.020 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowi 4,16% ogólnej liczby głosów w spółce,
akcje posiadane przez podmiot zależny od Zygmunta Solorza-Żak – Karswell Ltd.: 10.157.980 akcji zdematerializowanych spółki stanowiących 11,81% udziału w kapitale zakładowym, reprezentujących 10.157.980 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowi 9,32% ogólnej liczby głosów w ATM Grupie.

Po wykonaniu powyższej transakcji Solorz-Żak nie ma bezpośrednio jakichkolwiek akcji ATM Grupy, natomiast poprzez podmiot zależny – Karswell Ltd. posiada 10.157.980 akcji zdematerializowanych, stanowiących 11,81% udziału w kapitale zakładowym, reprezentujących 10.157.980 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowi 9,32% ogólnej liczby głosów w spółce. Ponadto, Zygmunt Solorz-Żak poinformował, że poza Karswell Ltd. nie istnieją jakiekolwiek podmioty zależne od niego, posiadające akcje ATM Grupy, jak również nie jest stroną jakichkolwiek umów, których przedmiotem byłoby przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu z akcji spółki.