Regulamin plebiscytu

I. Organizatorem Plebiscytu „tvpolsat.awards”, zwanego dalej Plebiscytem, jest portal tvpolsat.info, zwany dalej Organizatorem. Plebiscyt odbywać się będzie w okresie od 01.12.2022 roku do 31.12.2022 roku do godz. 23:59.

II. Celem Plebiscytu jest wyłonienie w drodze głosowania najpopularniejszych gwiazd, programów i seriali 30-lecia Telewizji Polsat.

III. Uczestnikami Plebiscytu są Czytelnicy portalu tvpolsat.info, którzy głosują na ulubione gwiazdy, programy i seriale w kategoriach ogłoszonych na portalu tvpolsat.info. Uczestnikiem Plebiscytu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba niepełnoletnia za zgodą jej przedstawiciela ustawowego. Oddanie głosu przez Uczestnika jest równoznaczne ze złożeniem przez niego oświadczenia, iż wyraża on zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu.

IV. Organizator ustala kategorie, w których przeprowadza się Plebiscyt oraz publikuje je na portalu tvpolsat.info wraz z nominacjami w każdej z nich. Ustalone kategorie w Plebiscycie to:
1. Serial
2. Program rozrywkowy
3. Osobowość w rozrywce
4. Osobowość w informacjach

V. Głosowanie, o którym mowa w punkcie II niniejszego Regulaminu, przeprowadza się za pomocą formularza zamieszczonego na stronie https://tvpolsat.info/30-lat-polsatu/plebiscyt, z zastrzeżeniem, iż z jednego numeru IP można oddać maksymalnie 4 głosy (po jednym w każdej kategorii). Zwycięzcami w poszczególnych kategoriach zostaną ci nominowani, na których zostanie oddana największa ilość ważnych głosów, oddanych zgodnie z Regulaminem Plebiscytu.

VI. Wyniki głosowania zostaną opublikowane na portalu tvpolsat.info najpóźniej 6 stycznia 2022 roku o 23:59.

VII. Organizator zastrzega sobie prawo przyznania, bez głosowania Czytelników portalu tvpolsat.info, nagród specjalnych.

VIII. Reklamacje Uczestników dotyczące Plebiscytu będą rozpatrywane przez Organizatora, w formie elektronicznej, w terminie 30 dni od daty otrzymania reklamacji. Reklamacje można składać w formie elektronicznej, przesyłając wiadomość e-mail (na adres redakcja@tvpolsat.info), od 6 do 31 grudnia 2022 roku włącznie.