fot.: Polsat

Polsat odpowiada Radzie Etyki Mediów: „Zygmunt Solorz nie jest stroną konfliktu”

Telewizja Polsat wydała oświadczenie w sprawie opinii Rady Etyki Mediów.

Stacja poinformowała, że stanowisko REM jest w całości zbudowane na kłamstwie, a Zygmunt Solorz nie prowadzi sporu z Małgorzatą Chechlińską i nie zawierał z nią żadnych umów dotyczących hoteli w Zakopanem.

W oświadczeniu Telewizji Polsat czytamy:
„Opinia REM zawiera nieprawdziwe stwierdzenia. REM przed zajęciem stanowiska w sprawie nie zwróciła się z żadnymi pytaniami do Telewizji Polsat. REM, która rości sobie prawo do decydowania o tym, co jest etyczne, sama nie dochowuje standardów w zakresie wyrażania opinii o działalności mediów, co w niniejszej sprawie znalazło wyraz w zaniechaniu zwrócenia się do Telewizji Polsat z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie. Sam sposób postępowania REM w niniejszej sprawie podważa obiektywizm wydanej opinii.

Wszystkie materiały przygotowane przez dziennikarzy Telewizji Polsat znajdują potwierdzenie w materiałach źródłowych i zostały zrealizowany w sposób rzetelny i zgodny ze sztuką dziennikarską.

Zaprzeczamy, aby Zygmunt Solorz był stroną konfliktu z panią Chechlińską. Nie sposób oprzeć się wrażeniu, że stanowisko Rady to powielenie oświadczeń i wypowiedzi samej Małgorzaty Chechlińskiej.

Jak już podkreślono wcześniej, REM swój werdykt wydała bez wysłuchania drugiej strony i na podstawie skargi 11 osób, towarzysko związanych z Panią Małgorzatą Chechlińską.

1) Nieprawdą jest, że Telewizja Polsat reprezentuje interes Zygmunta Solorza w toczącym się przed sądem sporze biznesowym. Jest to kłamstwo, gdyż Zygmunt Solorz nie prowadzi sporu z panią Małgorzatą Chechlińską, z którą nie zawierał żadnych umów dotyczących hoteli w Zakopanem.
2) Stanowisko REM jest w całości zbudowane na kłamstwie – zarzuty wobec Telewizji Polsat są wywodzone z fałszywego zarzutu skarżących, iż „Małgorzata Chechlińska jest w sporze biznesowym i sądowym z właścicielem Polsatu”. Jest to nieprawda.
3) Fałszywe zarzuty pod adresem Telewizji Polsat sformułowało w swojej skardze 11 osób, zasiadających wraz z panią Małgorzatą Chechlińską w Radzie Programowej jednej z organizacji.
4) Dziennikarze Telewizji Polsat swoje materiały przygotowali w sposób rzetelny i obiektywny, w oparciu o uzyskane informacje i fakty. Wszystkie przekazywane informacje znajdują potwierdzenie w materiałach źródłowych – dokumentach, zeznaniach i relacjach świadków.
5) Pani Małgorzata Chechlińska była zapraszana do udziału w programach Telewizji Polsat i miała pełne prawo i możliwości odnieść się do stawianych jej zarzutów. Nie skorzystała z tej możliwości.

Ponadto, za kuriozalny należy uznać fakt, iż REM zarzuca Telewizji Polsat i jej dziennikarzom złamanie zasad dziennikarskich w sytuacji, gdy dziennikarze Ci przedstawiają fakty i dowody na nieuczciwość osób działających w biznesie oraz patologie w urzędach i organach państwa. Ujawnianie takich negatywnych zjawisk leży w interesie odbiorców i jest powinnością mediów. Telewizja Polsat m.in. w emitowanym od kilku lat programie „Państwo w Państwie” podejmuje właśnie taką tematykę, bez względu na to, kim są osoby pokrzywdzone i nie zamierza z tej misji rezygnować.

Telewizja Polsat oświadcza jednocześnie, że rozważa podjęcie kroków prawnych w stosunku do autorów tzw. oświadczenia Rady Etyki Mediów i podpisanego pod nim Marka Nowickiego. Będziemy również bronić dobrego imienia naszych dziennikarzy i w pełni popieramy ich działania.”