Fundusz inwestycyjny Solorza-Żaka pośrednio objął akcje Cyfrowego Polsatu

IB 8 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, zarządzany przez IB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych z siedzibą w Warszawie, w wyniku utworzenia nowych udziałów spółki FIZAN Limited z siedzibą w Limassol, ma obecnie ponad 7,09% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Cyfrowego Polsatu.

Nowe udziały spółki FIZAN Limited fundusz zobowiązał się objąć po spełnieniu warunków umowy objęcia z dnia 12 marca 2015 r. w sposób powodujący uzyskanie przez fundusz statusu podmiotu dominującego wobec FIZAN Ltd. Z kolei FIZAN Ltd jest podmiotem dominującym wobec Embud Sp. z o.o., będącej posiadaczem 58.063.948 akcji spółki. Zarówno Embud, jak i IB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, są kontrolowane przez Zygmunta Solorza-Żaka.

Wcześniej IB 8 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, ani inne fundusze zarządzane przez IB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, nie posiadały akcji Cyfrowego Polsatu. Aktualnie wspomniany fundusz posiada pośrednio 58.063.948 akcji, stanowiących 9,08% kapitału zakładowego i uprawniających do wykonywania 58.063.948 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowi 7,09% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. Inne fundusze zarządzane przez IB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych nie posiadają bezpośrednio lub pośrednio akcji Cyfrowego Polsatu.