Cyfrowy Polsat zawarł znaczącą umowę i nabył aktywa o znaczącej wartości

Cyfrowy Polsat poinformował, że w dniu 30 kwietnia br. została zawarta znacząca umowa sprzedaży praw własności intelektualnej między podmiotami pośrednio zależnym od spółki - Plus TM Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. i Plus TM Management Sp. z o.o.

Cyfrowy Polsat poinformował, że w dniu 30 kwietnia br. została zawarta znacząca umowa sprzedaży praw własności intelektualnej między podmiotami pośrednio zależnym od spółki – Plus TM Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. i Plus TM Management Sp. z o.o.

Umowa dotyczy sprzedaży przez Plus TM na rzecz Plus TM Management praw do określonych znaków towarowych i wzoru przemysłowego o łącznej wartości 1.150,0 mln zł. Postanowienia umowy nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych przy tego typu umowach.

Ponadto, w dniu 30 kwietnia 2015 roku Plus TM Management wyemitowała na rzecz Plus TM, a Plus TM objęła 59 obligacji imiennych o łącznej wartości 1.150,0 mln zł, na które składa się:

– 15 obligacji imiennych serii 1/2015 o wartości nominalnej 50,0 mln zł każda i łącznej wartości 750,0 mln zł;
– 14 obligacji imiennych serii 2/2015 o wartości nominalnej 20,0 mln zł każda i łącznej wartości 280,0 mln zł;
– 10 obligacji imiennych serii 3/2015 o wartości nominalnej 10,0 mln zł każda i łącznej wartości 100,0 mln zł;
– 20 obligacji imiennych serii 4/2015 o wartości nominalnej 1,0 mln zł każda i łącznej wartości 20,0 mln zł.

Wartość nominalna obligacji odpowiada ich cenie emisyjnej. Wartość ewidencyjna obligacji w księgach rachunkowych Plus TM na dzień objęcia wynosi 1.150,0 mln zł. Obligacje zostały wyemitowane w formie dokumentu i są niezabezpieczone. Ich oprocentowanie jest określane na podstawie stopy procentowej, stanowiącej sumę stopy bazowej WIBOR 1M oraz marży. Termin wykupu obligacji przypada na dzień 31 grudnia 2025 roku.

Środki pozyskane z emisji obligacji zostały przeznaczone przez Plus TM Management na zapłatę ceny za nabycie praw własności intelektualnej zgodnie z umową.

Spółka posiada pośrednio, przez swoją spółkę zależną – Metelem Holding Company Limited – 100% akcji w Plus TM oraz 100% udziałów w Plus TM Management. Występują następujące powiązania osobowe pomiędzy spółką a Plus TM Management:

– Tobias Solorz jest wiceprezesem zarządu spółki oraz prezesem zarządu Plus TM Management;
– Tomasz Szeląg jest członkiem zarządu spółki oraz członkiem zarządu Plus TM Management;
– Aneta Jaskólska jest członkiem zarządu spółki oraz członkiem zarządu Plus TM Management.

Między spółką a Plus TM nie występują powiązania osobowe.

Kryterium stanowienia co najmniej 10% wartości przychodów ze sprzedaży grupy kapitałowej spółki z ostatnich czterech kwartałów obrotowych miało zastosowanie do uznania umowy za umowę znaczącą, a obligacji za aktywa o znacznej wartości.