Powołano członków Rady Nadzorczej Cyfrowego Polsatu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Cyfrowego Polsatu na mocy uchwał podjętych w dniu 2 kwietnia 2015 roku postanowiło, iż Rada Nadzorcza nowej kadencji będzie składała się z sześciu członków oraz powołało na kolejną 3-letnią kadencję do Rady Nadzorczej: Zygmunta Solorza-Ĺťaka, Roberta Gwiazdowskiego, Józefa Birkę, Aleksandra Myszkę, Heronima Rutę oraz Leszka Reksę.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Cyfrowego Polsatu na mocy uchwał podjętych w dniu 2 kwietnia 2015 roku postanowiło, iż Rada Nadzorcza nowej kadencji będzie składała się z sześciu członków oraz powołało na kolejną 3-letnią kadencję do Rady Nadzorczej: Zygmunta Solorza-Ĺťaka, Roberta Gwiazdowskiego, Józefa Birkę, Aleksandra Myszkę, Heronima Rutę oraz Leszka Reksę.

Ĺťyciorysy członków Rady Nadzorczej powołanych w dniu 2 kwietnia 2015 roku:

Zygmunt Solorz-Ĺťak prowadzi działalność gospodarczą w różnych dziedzinach polskiej gospodarki. Pod koniec lat 80-tych założył Przedsiębiorstwo Zagraniczne SOLPOL. Na początku lat 90-tych zaangażował się w media, inwestując w Kurier Polski Sp. z o.o. W 1993 roku założył pierwszą w Polsce prywatną telewizję satelitarną Polsat, która w wyniku otrzymania koncesji w tym samym roku przekształciła się w telewizję ogólnopolską. W ciągu kilku lat działalności Telewizja Polsat stała się jednym z liderów rynku nadawców telewizyjnych w Polsce.

Obecnie działalność Zygmunta Solorza-Ĺťaka koncentruje się w obszarze mediów i telekomunikacji, przede wszystkim poprzez takie podmioty jak Cyfrowy Polsat (którego jest również założycielem), Telewizję Polsat, Polkomtel i podmioty z grupy kapitałowej Midas S.A. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy w organach statutowych spółek prawa handlowego związane z udziałem w radach nadzorczych takich spółek jak m.in. Telewizja Polsat Sp. z o.o., Polkomtel Sp. z o.o., Midas S.A., Plus Bank S.A. (dawniej Invest-Bank S.A.) i Zespół Elektrowni ‘Pątnów-Adamów-Konin’ S.A.

Zygmunt Solorz-Ĺťak nie prowadzi działalności konkurencyjnej do Cyfrowego Polsatu S.A. oraz nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego przez Sąd Rejestrowy.

Robert Gwiazdowski jest doktorem habilitowanym nauk prawnych i profesorem Uczelni Łazarskiego. Jest praktykującym adwokatem i doradcą podatkowym. Od 2004 roku jest prezydentem Centrum im. Adama Smitha. W latach 2006–2007 był przewodniczącym rady nadzorczej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Obecnie jest członkiem rad nadzorczych spółek giełdowych: DGA S.A., SARE S.A. oraz Domu Maklerskiego IDM S.A. i MNI S.A., która prowadzi działalność w zakresie telefonii i telewizji.

Robert Gwiazdowski nie prowadzi działalności konkurencyjnej do Cyfrowego Polsatu S.A. oraz nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego przez Sąd Rejestrowy. Robert Gwiazdowski spełnia kryteria niezależności wymienione w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW w Rozdziale III punkcie 6.

Józef Birka jest adwokatem, absolwentem Uniwersytetu Wrocławskiego. Od samego początku związany z Telewizją Polsat, pełnił funkcję Prezes Zarządu Telewizji Polsat w okresie pierwszego procesu koncesyjnego, w wyniku którego Polsat otrzymał koncesję na nadawanie pierwszego niezależnego ogólnopolskiego kanału telewizyjnego. Od momentu powstania Członek Rady Fundacji Polsat, jednej z największych charytatywnych organizacji pozarządowych w Polsce.

Józef Birka posiada wieloletnie doświadczenie w pracy w organach statutowych spółek prawa handlowego. Jest członkiem Rady Nadzorczej Polkomtel Sp. z o.o., Telewizji Polsat Sp. z o.o. oraz Elektrim S.A. W latach 2004-2006 był członkiem Rady Nadzorczej Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o. Aktywnie działa w Związku Pracodawców Prywatnych Mediów, działającego w ramach Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych \”Lewiatan\”. Uhonorowany przez Naczelną Radę Adwokacją odznaczeniem „Adwokatura zasłużonym”.

Józef Birka nie prowadzi działalności konkurencyjnej do Cyfrowego Polsatu S.A. oraz nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego przez Sąd Rejestrowy.

Aleksander Myszka jest adwokatem, absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego. W roku 1976 rozpoczął wykonywanie zawodu adwokata w Zespole Adwokackim w Oleśnicy, a następnie w Zespole adwokackim Nr 4 we Wrocławiu, którym kierował przez dwie kadencje. Prowadził bogatą praktykę cywilistyczną, a od połowy lat 80-tych specjalizował się w dziedzinie prawa handlowego, rozwijając obsługę podmiotów gospodarczych. Z Telewizją Polsat związany od początku jej istnienia; jest jednym z współtwórców stacji. Przez 12 lat – w okresie od 1995 do 2007 – roku zajmował stanowisko Prezesa Zarządu Telewizji Polsat.

Od 30 kwietnia 2007 roku leksander Myszka zasiada w Radzie Nadzorczej Telewizji Polsat Sp. z o.o., a od 9 listopada 2011 roku w Radzie Nadzorczej Polkomtel Sp. z o.o. Jest także współzałożycielem i członkiem Stowarzyszenia Kreatywna Polska – skupiającym środowisko twórców i przemysłów kreatywnych, którego celem jest głównie ochrona praw autorskich i własności intelektualnej. W 2015 roku został powołany na 3-letnią kadencje do Rady Instytutu Sztuki Filmowej.

Aleksander Myszka nie prowadzi działalności konkurencyjnej do Cyfrowego Polsatu S.A. oraz nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego przez Sąd Rejestrowy.

Heronim Ruta ukończył studia na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej. W latach 1978–1979 był specjalistą nadzorującym budowę doświadczalnego wagonu do wykrywania ultradĹşwiękami pęknięć w szynach w Centralnym Ośrodku Badań Techniki Kolejnictwa. W latach 1980–1987 był kierownikiem Wytwórczo-Usługowej Spółdzielni Pracy. W roku 1987 założył spółkę Herom Sp. z o.o., której był prezesem do 1992 roku. W latach 1992–1994 był prezesem spółki Ster Sp. z o.o. W latach 2002–2005 był członkiem zarządu Polaris Finance B.V., a w latach 2002–2004 członkiem rady nadzorczej Uzddaroji Akcine Bendrove „Baltijos Televizja”. Pełni funkcje w radach nadzorczych m.in. Plus Banku S.A., PAI Media S.A. w likwidacji, Dolnośląskiego Centrum Aktywności Gospodarczej S.A. (dawniej Gurex S.A.), Cyfrowego Polsatu oraz Telewizji Polsat. Od listopada 2011 roku do lutego 2014 roku był ponadto przewodniczącym rady nadzorczej Polkomtelu, zaś obecnie pełni funkcję wiceprzewodniczącego tej rady nadzorczej.

Heronim Ruta nie prowadzi działalności konkurencyjnej do Cyfrowego Polsatu S.A. oraz nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego przez Sąd Rejestrowy.

Leszek Reksa jest absolwentem Wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (obecnie Szkoła Główna Handlowa). Ukończył wiele seminariów i szkoleń specjalistycznych z zakresu zarządzania i finansów, w tym seminarium na temat zarządzania spółkami kapitałowymi na Wydziale Finansów DePaul University w Chicago. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe na stanowiskach kierowniczych w różnych przedsiębiorstwach, w tym dwudziestoletnie w bankowości na różnych stanowiskach menedżerskich (Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.). Posiada również wieloletnie doświadczenie w pracy w organach statutowych spółek prawa handlowego – był prezesem zarządu PHU BIMOT S.A., członkiem rady nadzorczej Bankowego Funduszu Leasingowego S.A. i członkiem rady nadzorczej Zakładów Azotowych Kędzierzyn S.A.

Leszek Reksa nie prowadzi działalności konkurencyjnej do Cyfrowego Polsatu S.A. oraz nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego przez Sąd Rejestrowy. Leszek Reksa spełnia kryteria niezależności wymienione w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW w Rozdziale III punkcie 6.