Cyfrowy Polsat zmienia wzorce umowne. Koniec "rolowania się umów"

Cyfrowy Polsat podał, że zgodnie z decyzją wydaną przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, wobec dotychczasowych abonentów nastąpi zmiana treści wzorców umownych dotycząca okresu wypowiedzenia oraz przedłużania umowy. Umowy nie będą się już automatycznie „rolowały”, a okres wypowiedzenia wyniesie miesiąc. Wprowadzenie zmian wynika z konieczności usunięcia przez spółkę niedozwolonych postanowień umownych.

Cyfrowy Polsat podał, że zgodnie z decyzją wydaną przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, wobec dotychczasowych abonentów nastąpi zmiana treści wzorców umownych dotycząca okresu wypowiedzenia oraz przedłużania umowy. Umowy nie będą się już automatycznie „rolowały”, a okres wypowiedzenia wyniesie miesiąc. Wprowadzenie zmian wynika z konieczności usunięcia przez spółkę niedozwolonych postanowień umownych.

Zmiana zostanie wprowadzona zgodnie z ustawą Prawo telekomunikacyjne, poprzez wysyłkę do abonentów zawiadomień o zmianach warunków umowy, realizowaną partiami w okresie od stycznia do czerwca 2015 r. W zawiadomieniu wskazana będzie treść zmian oraz data ich wejścia w życie wraz z informacją o prawie i terminie wypowiedzenia umowy w przypadku braku akceptacji zmian.

Od daty wskazanej w zawiadomieniu (daty wejścia w życie zmian określonej indywidualnie dla każdej partii wysyłek):
abonenci będą uprawnieni do wypowiedzenia umowy z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec okresu rozliczeniowego, następującego po okresie rozliczeniowym, w którym drugiej stronie doręczono oświadczenie o wypowiedzeniu umowy;
skutkiem upływu okresu podstawowego nie będzie przedłużenie umowy na okres dodatkowy (kolejny okres oznaczony), czyli „rolowanie”, lecz przekształcenie w umowę zawartą na czas nieoznaczony, o ile abonent nie złoży na piśmie przeciwnego oświadczenia woli o rozwiązaniu umowy z końcem okresu podstawowego, co najmniej na jeden okres rozliczeniowy (nie dłuższy niż miesiąc) przed upływem terminu obowiązywania okresu podstawowego.

Z uwagi na fakt, iż wprowadzenie powyższych zmian wynika z konieczności usunięcia przez spółkę niedozwolonych postanowień umownych, w przypadku braku akceptacji tych zmian, wypowiedzenie umowy przez abonenta może nastąpić, ale z koniecznością zwrotu przez abonenta ulgi przyznanej przy zawieraniu umowy, pomniejszonej o proporcjonalną jej wartość za okres od dnia zawarcia umowy do dnia jej rozwiązania, o ile abonent uzyskał taką ulgę.