Grupa Polsat Plus i ZE PAK wspólnie inwestują w planowany największy w Polsce projekt wiatrowy

Grupa Polsat Plus i ZE PAK dokonały wspólnej inwestycji, w ramach której nabyły wszystkie udziały w spółkach realizujących projekt zespołu elektrowni wiatrowych o łącznej mocy przyłączeniowej około 500 MW. Jest to największy planowany zespół elektrowni wiatrowych na lądzie w Polsce.

Grupa Polsat Plus i ZE PAK dokonały wspólnej inwestycji, w ramach której nabyły wszystkie udziały w spółkach realizujących projekt zespołu elektrowni wiatrowych o łącznej mocy przyłączeniowej około 500 MW. Jest to największy planowany zespół elektrowni wiatrowych na lądzie w Polsce.

Należąca do Grupy Polsat Plus spółka PAK-Polska Czysta Energia sp. z o.o. i ZE PAK S.A. dokonały wspólnej inwestycji polegającej na nabyciu od Goalscreen Holdings Limited udziałów w spółkach projektowych: Energia Przykona sp. z o.o. oraz Neo Energia Przykona X sp. z o.o. Spółki te realizują projekt zespołu elektrowni wiatrowych w województwie opolskim o łącznej mocy przyłączeniowej około 500 MW.

Jesteśmy bardzo zadowoleni z wejścia, wspólnie z ZE PAK, w nowy projekt wiatrowy. Nasz udział jako Grupy Polsat Plus jest niewielki, ale dla nas jest kluczowe to, że jesteśmy w nim obecni i w zależności od potrzeb będziemy mogli zwiększyć nasze zaangażowanie. Projekt ma już wstępne założenia, jest w początkowym etapie rozwoju i zakładamy, że najpóźniej w 2030 r. będzie gotowy do rozpoczęcia budowy. O jego skali najlepiej świadczy fakt, że jest to zespół elektrowni o mocy 500 MW, a największa obecnie działająca w Polsce farma wiatrowa ma około 220 MW – mówi Maciej Stec, Wiceprezes Zarządu ds. Strategii Grupy Polsat Plus.

Projekt wiatrowy zlokalizowany w okolicach Opola to unikalne przedsięwzięcie, które doskonale wpisuje się w strategię transformacji Grupy ZE PAK, zgodnie z którą chcemy całkowicie zrezygnować z produkcji energii ze źródeł kopalnych – mówi Piotr Woźny, Prezes Zarządu ZE PAK S.A. – Jest to projekt, który ma ogromny potencjał, ale znajduje się jeszcze w początkowej fazie rozwoju. Dlatego w pierwszej kolejności skupimy się na tym, żeby sfinalizować niezbędne formalności i uzyskać pozwolenia, które umożliwią określenie ostatecznych parametrów i rozpoczęcie budowy, tak aby do 2030 roku projekt był gotowy do rozpoczęcia budowy.

Ten projekt będzie stanowił doskonałe uzupełnienie już istniejących i obecnie rozwijanych aktywów OZE Grupy Polsat Plus. Dzięki udziałowi w tym wyjątkowym przedsięwzięciu wzmocnimy naszą pozycję producenta przyjaznej dla środowiska, zielonej energii i będziemy w stanie jeszcze skutecznej realizować nasze cele ESG związane z dekarbonizacją naszej Grupy i polskiej gospodarki – dodaje Maciej Stec.

Więcej o projekcie
PAK-Polska Czysta Energia (PAK-PCE) nabyła 1% kapitałów zakładowych spółek projektowych, natomiast 99% udziałów nabył ZE PAK, przy czym łączne płatności w związku z nabyciem udziałów będą wynosiły, odpowiednio, dla PAK PCE nie więcej niż 1,2 mln EUR, a dla ZE PAK nie więcej niż 110 mln EUR. Kwota z tytułu nabycia udziałów będzie płatna w częściach wraz z postępem realizacji projektu, a jej ostateczna wysokość będzie zależała od finalnych parametrów projektu. Ponadto sprzedający oraz kupujący zawarli umowę przewidującą prawo sprzedaży oraz, odpowiednio, odkupu udziałów spółek projektowych, w przypadku gdyby projekt nie osiągnął określonych parametrów.

Równolegle PAK-PCE i ZE PAK podpisały dokument określający główne warunki przyszłej umowy wspólników (term sheet), która m.in. przyznaje PAK-PCE prawo do zwiększenia swojego udziału w spółkach projektowych i stały nadzór nad realizacją projektu przez udział w radach nadzorczych tych spółek.

Grupa Polsat Plus i ZE PAK będą dążyły do tego, aby projekt uzyskał statusu gotowości do budowy (ang. ready-to-build) do 31 grudnia 2030 r. W tym celu zostaną zawarte umowy o rozwój projektów między spółkami projektowymi a Energia Opole sp. z o.o. (spółką z grupy Neo Energy Group), w ramach których podejmowane będą działania ukierunkowane w szczególności na uzyskanie kompletu tytułów do gruntów, na których ma powstać farma wiatrowa, jak również pozwoleń umożliwiających rozpoczęcie jej budowy. Płatności z tytułu umów o rozwój projektów uzależnione będą od zakończenia określonych faz projektu, a całkowita kwota będzie zależała od finalnych parametrów farmy wiatrowej, w szczególności od osiągniętej mocy i szacowana jest na nie więcej niż 160 milionów EUR. Na dalszych etapach spółki projektowe będą zawierać zarówno kolejne umowy związane z rozwojem projektu, jak również umowy dotyczące budowy zespołów instalacji odnawialnych źródeł energii w postaci elektrowni wiatrowych.