fot.: Polsat

Spółka Solorza-Żaka z większą ilością udziałów w Cyfrowym Polsacie

Spółka Pola Investments z siedzibą w Nikozji, zależna od Zygmunta Solorza-Żaka, zwiększyła udziały w ogólnej liczbie głosów w Cyfrowym Polsacie.

Zwiększenie udziałów nastąpiło w wyniku otrzymania przez Pola Investments od spółki Sensor Overseas z siedzibą w Nikozji pełnomocnictwa do wykonywania prawa głosu z 20.791.375 akcji imiennych uprzywilejowanych spółki.

Stanowią one 5,97% kapitału zakładowego i uprawniają do 41.582.750 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowi 7,88% ogólnej liczby głosów. Przed otrzymaniem pełnomocnictwa, Zygmunt Solorz-Żak nie posiadał bezpośrednio, ani przez inne niż Pola Investments podmioty zależne, akcji Cyfrowego Polsatu. Zanim otrzymano pełnomocnictwo, Pola Investments posiadała 154.204.296 akcji, co stanowiło 44,27% kapitału zakładowego. Posiadane przez Pola Investments akcje uprawniały do 306.709.172 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowiło 58,11% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki.

Po otrzymaniu pełnomocnictwa Pola Investments, spółka zależna od Zygmunta Solorza-Żaka, posiada i jest uprawniona do wykonywania prawa głosu ze 174.995.671 akcji, co stanowi 50,24% kapitału zakładowego. Posiadane przez Pola Investments akcje oraz objęte pełnomocnictwem uprawniają łącznie do 348.291.922 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowi 65,99% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Cyfrowego Polsatu. Zygmunt Solorz-Żak poinformował również, iż nie posiada bezpośrednio, ani też przez inne niż Pola Investments podmioty zależne akcji spółki.