UOKiK zgodził się na przejęcie Plusa przez Solorza-Żaka

Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zgodziła się na przejęcie przez Spartan Capital Holdings kontroli nad Polkomtelem.

Przeprowadzona analiza wykazała, że planowana transakcja nie doprowadzi do ograniczenia konkurencji. Postępowanie antymonopolowe UOKiK wszczął 21 lipca br.

Spartan Capital Holdings zgłosiła zamiar przejęcia operatora telefonii komórkowej Polkomtel. Przejmujący należy do grupy kapitałowej kontrolowanej przez Zygmunta Solorza-Żaka, właściciela m.in. spółek funkcjonujących na rynku medialnym i telekomunikacyjnym: Cyfrowego Polsatu, Aero2, Mobylandu, CenterNetu. Ponadto grupa jest aktywna również m.in. na rynkach: bankowym, funduszy emerytalnych i ubezpieczeń oraz produkcji filmów – poprzez działalność Telewizji Polsat, Invest Banku oraz PTE Polsat. Przejmowany – Polkomtel, operator sieci Plus jest jednym z czterech głównych dostawców usług telefonii komórkowej w Polsce.

Podstawą zgłoszenia transakcji do UOKiK była umowa między przejmującym a dotychczasowymi akcjonariuszami operatora. Na jej mocy Spartan Capital Holdings przejmie kontrolę nad Polkomtelem oraz spółkami zależnymi. Zgodnie z informacjami zawartymi we wniosku – głównym celem planowanej transakcji jest rozwijanie szybkiego szerokopasmowego dostępu do Internetu czwartej generacji, w technologii Long Term Evolution (LTE). Zgłaszający dysponuje nowoczesnymi technologiami w tym zakresie, zaś Polkomtel infrastrukturą oraz bazą klientów pozwalającą na rozwój szybkiej sieci przesyłu danych. W związku z tym, że łączny obrót uczestników transakcji, na terytorium Polski, przekroczył równowartość 50 mln euro, wymagała ona zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Zgodnie z prawem Urząd prowadząc postępowanie w sprawie koncentracji przedsiębiorców może wydać zgodę, nałożyć na łączących się określone warunki lub zakazać połączenia.

Badanie wpływu koncentracji na krajowy rynek świadczenia usług telekomunikacyjnych wykazało, że planowane połączenie nie doprowadzi do istotnego ograniczenia konkurencji. Prezes UOKiK uznała, że Spartan Capital Holdings może przejąć Polkomtel wraz z jego spółkami zależnymi. Oceniając skutki planowanej koncentracji Urząd przeanalizował opinie działających operatorów komórkowych oraz regulatora rynku – Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Jak wykazało prowadzone postępowanie antymonopolowe – na żadnym z obszarów działalności łączących się, w szczególności świadczenia usług telefonii komórkowej, dostępu do szerokopasmowego mobilnego Internetu, a także posiadanych częstotliwości – nie dojdzie do zagrożenia ograniczeniem konkurencji.

Celem każdego prowadzonego przez Prezesa Urzędu postępowania dotyczącego kontroli koncentracji przedsiębiorców jest wyeliminowanie ryzyka związanego z możliwością istotnego ograniczenia konkurencji w wyniku planowanej fuzji lub przejęcia. Decyzje wyrażające zgodę na dokonanie koncentracji wygasają, jeżeli połączenie nie zostanie dokonane w terminie 2 lat od ich wydania.